ગુજરાતીઓનો વિશેષ પરિચય

વ્યક્તિનું નામ વિશેષ ઓળખ પૂર્ણિમા પકવાસા  ડાંગની દીદી નરસિહ દિવેટિયા જાગૃત ચોકીદાર જુગતરામ દવે વેડછીનો વડલો ઠકકરબાપા સેવાના સાગર મોહનલાલ…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized

ભારતની વસ્તી વિષયક માહિતી (૨૦૧૧)

ક્રમ રાજ્યનું નામ પાટનગર વસ્તી સાક્ષરતા (ટકામાં) લિંગ (૧૦૦૦) દ્શ્કાનો વૃદ્ધિ દર ૧ ઉત્તરપ્રદેશ લખનઉ ૧૯,૯૫,૮૧,૪૭૭ ૬૭.૬ ૯૦૮ ૨૦.૯ ૨…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized

સામાન્ય જ્ઞાન વિષયક પ્રશ્નો

કયા ગુજરાતીને આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ કાઉન્સીલ (વિયેના)ના ચેરમેન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું? –  ડૉ. મધુકર મહેતા કયા મહાન ચિત્રકાર કલાગુરૂ…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized