પ્રાર્થનાપોથી

યા કુદેન્દુ તુષાર હાર પ્રેમળ જ્યોતિ તારો મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું અસત્યો માંહેથી ઓ ઈશ્વર ભજીએ તુને જીવન અંજલી થાજો નૈયા ઝુકાવી મેતો હમકો મન કી શક્તિ દેના વંદે દેવી શારદા તું મને ભગવાન એક વરદાન હે કરુણાના કરનારા ધરતીકી શાન હે માં શારદા