યા કુદેન્દુ તુષાર હાર પ્રેમળ જ્યોતિ તારો મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું અસત્યો માંહેથી ઓ ઈશ્વર ભજીએ તુને જીવન અંજલી થાજો નૈયા ઝુકાવી મેતો હમકો મન કી શક્તિ દેના વંદે દેવી શારદા તું મને ભગવાન એક વરદાન હે કરુણાના કરનારા ધરતીકી શાન હે માં શારદા Share This:

Read More