વૈજ્ઞાનિક શોધો

ક્રમ શોધનું નામ વર્ષ વૈજ્ઞાનિકનું નામ દેશ ૧ અભયદીવો ૧૮૧૬ હન્ફી ડેવી બ્રિટન ૨ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો ૧૮૯૬ કીન્સન હોલેન્ડ ૩ અવકાશયાન ૧૯૫૭   રશિયા ૪ આઈસોટોપ સિધ્ધાંત ૧૯૫૨ એફ.સોડી બ્રિટન ૫ આનુવાંશિકતા ૧૮૬૫ મેન્ડલે ઓસ્ટ્રિયા […]