કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ (તા. ૩/૯/૨૦૧૭)

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ (તા. ૩/૯/૨૦૧૭) રાષ્ટ્રપતિ :- રામનાથ કોવિંદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ :- વૈક્યાનાયડુ લોકસભા અધ્યક્ષ :- સુમિત્રા મહાજન  ક્રમ સાંસદનું નામ ખાતું                               […]