ભારતના સ્પીકરશ્રીઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર તા. ૨૫/૦૫/૧૯૫૨ થી તા. ૨૭/૦૨/૧૯૫૬ ૨. એમ.કે.આયંગર  તા. ૦૮/૦૩/૧૯૫૬ થી તા. ૧૬/૦૪/૧૯૬૨ ૩. સરદાર હુકમસિંહ   તા. ૧૭/૦૪/૧૯૬૨ થી તા. ૧૬/૦૩/૧૯૬૭ ૪. નીલમ સંજીવ રેડ્ડી તા. ૧૭/૦૩ /૧૯૬૭ થી […]