ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર તા. ૨૫/૦૫/૧૯૫૨ થી તા. ૨૭/૦૨/૧૯૫૬ ૨. એમ.કે.આયંગર  તા. ૦૮/૦૩/૧૯૫૬ થી તા. ૧૬/૦૪/૧૯૬૨ ૩. સરદાર હુકમસિંહ   તા. ૧૭/૦૪/૧૯૬૨ થી તા. ૧૬/૦૩/૧૯૬૭ ૪. નીલમ સંજીવ રેડ્ડી તા. ૧૭/૦૩ /૧૯૬૭ થી તા. ૧૯/૦૭/૧૯૬૯  ૫. ગુરૂદયાલસિંહ ધિલોન   તા. ૦૮/૦૮/૧૯૬૯ થી તા. ૦૧/૧૨/૧૯૭૫ ૬. બલીરામ ભગત તા. ૧૫/૦૧/૧૯૭૬ થી તા. ૨૫/૦૩/૧૯૭૭    ૭. […]

Read More