ભારતના સ્પીકરશ્રીઓ

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર તા. ૨૫/૦૫/૧૯૫૨ થી તા. ૨૭/૦૨/૧૯૫૬

૨.

એમ.કે.આયંગર 

તા. ૦૮/૦૩/૧૯૫૬ થી તા. ૧૬/૦૪/૧૯૬૨

૩. સરદાર હુકમસિંહ  

તા. ૧૭/૦૪/૧૯૬૨ થી તા. ૧૬/૦૩/૧૯૬૭

૪.

નીલમ સંજીવ રેડ્ડી

તા. ૧૭/૦૩ /૧૯૬૭ થી તા. ૧૯/૦૭/૧૯૬૯ 

૫.

ગુરૂદયાલસિંહ ધિલોન  

તા. ૦૮/૦૮/૧૯૬૯ થી તા. ૦૧/૧૨/૧૯૭૫

૬.

બલીરામ ભગત

તા. ૧૫/૦૧/૧૯૭૬ થી તા. ૨૫/૦૩/૧૯૭૭   

૭.

નીલમ સંજીવ રેડ્ડી

તા. ૨૬/૦૩/૧૯૭૭ થી તા. ૧૩/૦૭/૧૯૭૭

૮.

કે.સી. હેગડે

તા. ૨૧/૦૭/૧૯૭૭ થી તા. ૨૧/૦૧/૧૯૮૦  

૯.

બલરામ જાખડ

તા. ૨૨/૦૧/૧૯૮૦ થી તા. ૧૮/૧૨/૧૯૮૯

૧૦.

રાબી રે

તા. ૧૯/૧૨/૧૯૮૯ થી તા. ૦૯/૦૭/૧૯૯૧

૧૧.

શિવરાજ પાટીલ

તા. ૧૦/૦૭/૧૯૯૧ થી તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૬  

૧૨.

એ.પી.સંગમા

તા. ૨૩/૦૫/૧૯૯૬ થી તા. ૨૩/૦૩/૧૯૯૮ 

૧૩.

જી.એમ.સી.બાલયોગી

તા. ૨૪/૦૩/૧૯૯૮ થી તા. ૦૩/૦૩/૨૦૦૨

૧૪.

મનોહર જોશી

તા. ૧૦/૦૫/૨૦૦૨ થી તા. ૦૨/૦૬/૨૦૦૪

૧૫

સોમનાથ ચેટરજી

તા. ૦૪/૦૬/૨૦૦૪ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૦૯

૧૬

મીરાકુમાર

તા. ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ થી તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૪

૧૭

સુમિત્રા મહાજન

તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ થી આજ દિન સુધી……..

     
     
   

 

Share This: