ભારતપરિચય

ક્ષેત્રફળ :- ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચો કિમીઅક્ષાંશ : ૮º ૪’ ઉ. થી ૩૭º ૬’ ઉતર અક્ષાંશરેખાંશ : ૬૮º ૭’ પૂ. થી  ૯૭º ૨૫’ પૂર્વ  રેખાંશપ્રમાણ સમયરેખા ; ૮૨º ૫’ પૂ. રેખાંશ (અલાહાબાદ અને વારાણસી વચ્ચેથી પસાર થાય […]

ભારતની વસ્તી વિષયક માહિતી (૨૦૧૧)

ક્રમ રાજ્યનું નામ પાટનગર વસ્તી સાક્ષરતા (ટકામાં) લિંગ (૧૦૦૦) દ્શ્કાનો વૃદ્ધિ દર ૧ ઉત્તરપ્રદેશ લખનઉ ૧૯,૯૫,૮૧,૪૭૭ ૬૭.૬ ૯૦૮ ૨૦.૯ ૨ મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ ૧૧,૨૩,૭૨,૯૭૨ ૮૨.૯ ૯૨૫ ૧૫.૯૯ ૩ બિહાર પટના ૧૦,૩૮,૦૪,૬૩૭ ૬૩.૮ ૯૧૬ ૨૫.૦૭ ૪ પશ્ચિમ […]