ભારતના રાષ્ટ્રપતિઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રસાદ તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ થી તા. ૧૩/૦૫/૧૯૬૨ ૨. ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન તા. ૧૩/૦૫/૧૯૬૨ થી તા. ૧૩/૦૫/૧૯૬૭ ૩. ડૉ.ઝાકીર હુસેન તા. ૧૩/૦૫/૧૯૬૭ થી તા. ૦૩/૦૫/૧૯૬૯ ૪. શ્રી આર.વેક્ટરરામન તા. ૨૪/૦૮/૧૯૬૯ થી તા. ૨૪/૦૮/૧૯૭૪   ૫. […]