ભારતના રાજ્યોના ઉચ્ચ ન્યાયાલયો

નંબર રાજ્યનું નામ સ્થાપના વર્ષ ન્યાયાલયનું સ્થાન ૧ ગુજરાત ૧૯૬૦ અમદાવાદ ૨ રાજસ્થાન ૧૮૪૯ જોધપુર (જયપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૩ મહારાષ્ટ્ર ૧૮૯૨ મુંબઈ (નાગપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૪ ઉત્તરપ્રદેશ ૧૮૬૬ અલાહાબાદ (લખનૌમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) […]