નંબર રાજ્યનું નામ સ્થાપના વર્ષ ન્યાયાલયનું સ્થાન ૧ ગુજરાત ૧૯૬૦ અમદાવાદ ૨ રાજસ્થાન ૧૮૪૯ જોધપુર (જયપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૩ મહારાષ્ટ્ર ૧૮૯૨ મુંબઈ (નાગપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૪ ઉત્તરપ્રદેશ ૧૮૬૬ અલાહાબાદ (લખનૌમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૫ તમિલનાડુ ૧૮૬૨ ચેન્નાઈ ૬ ગોવા ૧૮૬૨ મુંબઈ (પણજીમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) ૭ પશ્ચિમ બંગાળ ૧૮૬૨ કોલકાત્તા ૮ પંજાબ ૧૮૭૫ […]

Read More