ભારતના પ્રધાનમંત્રીઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ જવાહરલાલ નહેરૂ તા. ૧૫/૦૮/૧૯૪૭ થી તા. ૨૭/૦૫/૧૯૬૪ ૨. ગુલઝારીલાલ નંદા તા. ૨૭/૦૫/૧૯૬૪ થી તા. ૦૯/૦૬/૧૯૬૪ ૩. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી  તા. ૦૯/૦૬/૧૯૬૪ થી તા. ૧૧/૦૬/૧૯૬૬ ૪. ગુલઝારીલાલ નંદા તા. ૧૧/૦૬/૧૯૬૬ થી તા. […]