ભારતના પ્રધાનમંત્રીઓ

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

જવાહરલાલ નહેરૂ તા. ૧૫/૦૮/૧૯૪૭ થી તા. ૨૭/૦૫/૧૯૬૪
૨. ગુલઝારીલાલ નંદા તા. ૨૭/૦૫/૧૯૬૪ થી તા. ૦૯/૦૬/૧૯૬૪
૩. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી  તા. ૦૯/૦૬/૧૯૬૪ થી તા. ૧૧/૦૬/૧૯૬૬
૪. ગુલઝારીલાલ નંદા તા. ૧૧/૦૬/૧૯૬૬ થી તા. ૨૪/૦૧/૧૯૬૬ 
૫. શ્રીમતી ઈંદીરા ગાંધી તા. ૨૪/૦૧/૧૯૬૬ થી તા. ૨૪/૦૩/૧૯૭૭
૬. મોરારજીભાઈ દેસાઈ તા. ૨૪/૦૩/૧૯૭૭ થી તા. ૨૮/૦૭/૧૯૭૯   
૭. ચરણસિંહ ચૌધરી તા. ૨૮/૦૭/૧૯૭૯ થી તા. ૧૪/૦૧/૧૯૮૦
૮. શ્રીમતી ઈંદીરા ગાંધી તા. ૧૪/૦૧/૧૯૮૦ થી તા. ૩૧/૧૦/૧૯૮૪  
૯. રાજીવ ગાંધી તા. ૩૧/૧૦/૧૯૮૪ થી તા. ૦૨/૧૨/૧૯૮૯
૧૦. વી.પી.સિંઘ તા. ૦૨/૧૨/૧૯૮૯ થી તા. ૧૦/૧૧/૧૯૯૦
૧૧. ચંદ્રશેખર તા. ૧૦/૧૧/૧૯૯૦ થી તા. ૨૧/૦૬/૧૯૯૧ 
૧૨. પી.વી.નરસિંહરાવ તા. ૨૧/૦૬/૧૯૯૧ થી તા. ૧૬/૦૫/૧૯૯૬ 
૧૩. અટલ બિહારી બાજપેયી તા. ૧૬/૦૧/૧૯૯૬ થી તા. ૦૧/૦૬/૧૯૯૬
૧૪. એચ.ડી.દેવગોડા તા. ૦૧/૦૬/૧૯૯૬ થી તા. ૨૪/૦૪/૧૯૯૭
૧૫ આઈ.કે.ગુજરાલ તા. ૨૧/૦૪/૧૯૯૭ થી તા. ૧૯/૦૩/૧૯૯૮
૧૬ અટલ બિહારી બાજપેયી તા. ૧૯/૦૩/૧૯૯૮ થી તા. ૨૨/૦૫/૨૦૦૪
૧૭ ડૉ.મનમોહનસિંહ તા. ૨૨/૦૫/૨૦૦૪ થી તા. ૨૬/૦૫/૨૦૧૪
૧૮ નરેન્દ્રભાઈ મોદી તા. ૨૬/૦૫/૨૦૧૪ થી  આજ દિન સુધી……..
     
     

Share This: