ભારતના ચૂંટણીકમિશનરશ્રીઓ

  ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ સુકુમાર સેન તા. ૨૧/૦૩/૧૯૫૦ થી તા. ૧૯/૧૨/૧૯૫૮ ૨. કલ્યાણ વી.કે.સુન્દરમ તા. ૨૦/૧૨/૧૯૫૮ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૬૭ ૩. એસ.પી.એન,વર્મા તા. ૦૧/૧૦/૧૯૬૭ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૭૨ ૪. ડૉ. નગેન્દ્ર્સિંહ તા. ૦૧/૧૦/૧૯૭૨ થી તા. ૦૬/૦૨/૧૯૭૩  […]