ભારતના ચૂંટણીકમિશનરશ્રીઓ

 

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

સુકુમાર સેન તા. ૨૧/૦૩/૧૯૫૦ થી તા. ૧૯/૧૨/૧૯૫૮
૨. કલ્યાણ વી.કે.સુન્દરમ તા. ૨૦/૧૨/૧૯૫૮ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૬૭
૩. એસ.પી.એન,વર્મા તા. ૦૧/૧૦/૧૯૬૭ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૭૨
૪. ડૉ. નગેન્દ્ર્સિંહ તા. ૦૧/૧૦/૧૯૭૨ થી તા. ૦૬/૦૨/૧૯૭૩ 
૫. ટી. સ્વામીનાથન તા. ૦૭/૦૨/૧૯૭૩ થી તા. ૧૭/૦૬/૧૯૭૭
૬. એસ.એએલ.શશધર તા. ૧૮/૦૬/૧૯૭૭ થી તા. ૧૭/૦૬/૧૯૮૨   
૭. આર.કે.ત્રિવેદી તા. ૧૮/૦૬/૧૯૮૨  થી તા. ૩૧/૧૨/૧૯૮૫
૮. પેરી શાસ્ત્રી તા. ૦૧/૦૧/૧૯૮૫ થી તા. ૨૫/૧૧/૧૯૯૦  
૯. ટી.એન.શેષાન તા. ૨૬/૧૨/૧૯૯૦  થી તા. ૧૧/૧૨/૧૯૯૬  
૧૦. એમ.એસ.ગીલ તા. ૧૨/૧૨/૧૯૯૬  થી તા. ૧૩/૦૬/૨૦૦૧
૧૧. જેમ્સ લિંગદોહ તા. ૧૪/૦૬/૨૦૦૧ થી તા. ૦૭/૦૨/૨૦૦૪
૧૨. ટી.એસ.કૃષ્ણમૂર્તિ તા. ૦૮/૦૨/૨૦૦૪ થી તા. ૧૫/૦૫/૨૦૦૫ 
૧૩. બી.બી.ટંડન તા. ૧૬/૦૫/૨૦૦૫ થી તા. ૨૯/૦૬/૨૦૦૬
૧૪. એમ.ગોપાલસ્વામી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૦૬ થી તા. ૨૦/૦૪/૨૦૦૯
૧૫ નવીન ચાવલા તા. ૨૧/૦૪/૨૦૦૯ થી તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૦
૧૬ એસ.વાય.કુરેશી તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૦ થી તા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૨
૧૭ વી.એસ.સંપથ તા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૨  થી તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫
૧૮ એસ.એસ.બ્રહ્મા તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫ થી તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૫
૧૯ નસીમ ઝૈદી તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૫ થી તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૭
 ૨૦   અચલકુમાર જોતિ   તા. ૧૨/૭/૨૦૧૭ થી આજ દિન સુધી……
     

 

Share This: