વાસરિકા – જાન્યુઆરી

જાન્યુઆરી ૧ જાન્યુ.૧૮૯૨ – ગાંધીજીના મિત્ર અને અંતેવાસી મહાદેવભાઇ હરિભાઈ દેસાઈનો જન્મ સુરત જીલ્લાના ઓડપાલ તાલુકાના સરસ ગામમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ વતન દિહેણ હતું. ૧૯૫૫માં ‘મહાદેવભાઇની ડાયરી’ રોજનીશીને દિલ્લી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર એનાયત થયેલ […]