ગુજરાત રાજ્યના સ્પીકરશ્રીઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ શ્રી કલ્યાણ વી.મહેતા તા. ૦૧/૦૫/૧૯૬૦ થી તા. ૧૯/૦૮/૧૯૬૦ ૨. શ્રી માનસિંહજી રાણા તા. ૧૯/૦૮/૧૯૬૦ થી તા. ૧૯/૦૩/૧૯૬૨ ૩. શ્રી ફતેહઅલી પાલેજવાળા તા. ૧૯/૦૩/૧૯૬૨ થી તા. ૧૭/૦૩/૧૯૬૭ ૪. શ્રી રાઘવજી લેઉવા તા. […]