ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ

ક્રમ યોજનાનું નામ યોજનાની શરૂઆત યોજનાનો હેતુ વિશેષ માહિતી ૧ જનની સુરક્ષા યોજના ૨૦૧૩ Ø અનુ.જાતિ, અનુ.જનજાતિ અને ગરીબી રેખા (BPL) હેઠળ આવેલા પરિવાર મહિલાને પ્રસૂતિ માટે આર્થિક સહાય. Ø ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રૂ.૭૦૦/- અને શહેરી […]