ગુજરાત શહેરના પ્રાચીન નામો

નવું નામ

પ્રાચીન નામ

વડનગર

આનર્તપુર

રૂપાલ

રૂપાનગરી

ધોળકા

ધવલક્ક્નગર /વિરાટનગરી

ડાકોર

ડંકપુર

મહુવા

મધુમતી

પોરબંદર

સુદામાપુરી

પાટણ

અણહિલવાડ

સિધ્ધપુર

શ્રીસ્થળી

પાલનપુર

પ્રહલાદનગર

વેરાવળ

ભિલાવલ

ખંભાત

સ્તંભતીર્થ

ડભોઇ

દર્ભાવતી

અડાલજ

ગઢપાટણ

વડોદરા

વટપદ્ર,વટપુર

વઢવાણ

વર્ધમાનપુરી

શિહોર

સિંહપુર

મહુવા

મધુપુરી

ખેડા

ખેટક

સૂરત

સૂર્યપુત્ર

ચાંપાનેર

મુહમ્મદાબાદ

વડાલી

વડથલી

ભાવનગર

ગોહિલવાડ

કડી

કતિપુર

નવસારી

નવસારિકા

પોરબંદર

સુદામાપુરી

ગણદેવી

ગુણપદિકા,ગણદેવા
મોડાસા

મહુડાસુ

વેરાવળ

વેરાકુલ

દાહોદ

દધીપુરાનગર

અમરેલી

અમરાવતી

વલસાડ

વલ્લરખંડ

હિંમતનગર

અહમદનગર

વિસનગર

વીસલનગર

તારંગા

તારણદુર્ગ, તારણગિરિ

ઊંઝા

ઉમાપુર

જુનાગઢ

ગિરિનગર

ચાણોદ

ચંડીપુર

ધોળકા

ધવલ્લક

જામનગર

હાલાર

Share This: