માનવીની ભવાઈ

પુસ્તકનુંનામ   :-    માનવીની ભવાઈ (૧૯૪૭)                 લેખકનુંનામ     :-     પન્નાલાલ પટેલ          સાહિત્ય પ્રકાર  :-    નવલકથા                          માનવીની ભવાઈએ પન્નાલાલ પટેલની સીમાસ્તંભ નવલકથા છે.  એમાં, પહેલીવાર તળપદા ગ્રામજીવનની વાસ્તવિકતાનો સાહિત્યિક આલેખ મળે છે. આ […]

રાજાધિરાજ

પુસ્તકનુંનામ   :-    રાજાધિરાજ                   લેખકનુંનામ     :-     કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી            સાહિત્ય પ્રકાર  :-    ઐતિહાસિક નવલકથા                 ‘રાજાધિરાજ’ એ ગુજરાતી નવલકથાકાર કનૈયાલાલ મુનશી નવલકથા છે. જયસિંહદેવનો જૂનાગઢનો વિજય કૃતિનું મુખ્ય વસ્તુ છે. ચાર […]

પાટણની પ્રભુતા

પુસ્તકનુંનામ   :-    પાટણની પ્રભુતા                     લેખકનુંનામ     :-     કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી            સાહિત્ય પ્રકાર  :-    ઐતિહાસિક નવલકથા              ‘પાટણની પ્રભુતા’ (૧૯૧૬) કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીની એ ઐતિહાસિક નવલકથા છે. જેમાં પાટણ શહેર કેન્દ્રસ્થાને છે. ગુજરાતના […]

‘સરસ્વતીચંદ્ર’

પુસ્તકનુંનામ   :-    ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ભા.૧ થી ૪ (૧૮૮૭)                      લેખકનુંનામ     :-     ગો.મા.ત્રિપાઠી             સાહિત્ય પ્રકાર  :-    મહાનવલકથા ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ મહાનવલકથા- સરસસ્વતીચંદ્ર                આધુનિક ભારતની સૌથી મોટી અને લાંબી નવલકથા સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ- ૧,૨,૩,૪ (૧૮૮૭, […]

કરણઘેલો

પુસ્તકનું નામ    :- કરણઘેલો લેખકનુંનામ    :- નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતા સાહિત્ય પ્રકાર  :- નવલકથા   ગુજરાતી સાહિત્યની સર્વપ્રથમ નવલકથા- કરણઘેલો               કરણઘેલો એ ઈ.સ. ૧૮૬૬માં લખાયેલ ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ નવલકથા […]

મારી હકીકત

પુસ્તકનું નામ     :-મારી હકીકત(૧૮૬૬) લેખકનુંનામ    :-  કવિ નર્મદ   સાહિત્ય પ્રકાર  :-  આત્મકથા  ગુજરાતી ભાષાની સર્વપ્રથમ આત્મકથા- ‘ મારી હકીકત ‘                      કવિ નર્મદની આત્મકથા ‘ મારી […]

અગનપંખ ( Wings of Fire)

પુસ્તકનુંનામ     :-અગનપંખ ( Wings of Fire)       લેખકનુંનામ  :-  એ.પી.જે.અબ્દુલકલામ અનુવાદક    :-  હરેશ ધોળકિયા સાહિત્ય પ્રકાર  :-  આત્મકથા                          ભારતના મિસાઈલના પિતામહ અને ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્પતિ ડૉ. અવુલ પાકીર  જૈનુલબ્દ્દીન  અબ્દુલ કલામ  ( એ.પી.જે.અબ્દુલકલામ ) […]