મારો પરિચય

નામ                :-  દિવેકર અશ્વિનકુમાર શંકરલાલ

જન્મ તા.           :- ૦૨/૦૬/૧૯૬૮

સરનામું            :-  ૧૭૨/એ, ઉર્જાનગર વિભાગ-૨, પ્રતિકમોલની પાછળ,

                             રાંદેસણ, તા.જી- ગાંધીનગર

ઈ મેઈલ           :- ashwinbhaidivekar@gmail.com

શૈક્ષણિક લાયકાત :- એમ.એ.,  લાયબ્રેરી પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા

હોદ્દો                :-  ગ્રંથપાલ

નોકરી              :- શ્રી.જી. ડી. એમ. તથા એચ. એન. જે. કોબાવાળા,

                            ગાંધીનગર હાઇસ્કુલ કોબા, તા.જી- ગાંધીનગર

શૈ.અનુભવ         :- ૨૦ વર્ષ

                               વ્યવસાયિક માર્ગદર્શક કર્મયોગી તાલીમ( K R P) ૨૦૦૩,૨૦૦૮

                               ગ્રંથાલય શિક્ષણ કર્મયોગી તાલીમ  (R P) ૨૦૦૩          

શોખ                :-    વાંચન, માહિતી સંગ્રહ,

સંપર્ક               :-  M.-9426504646, M-9429891646

Share This: