રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ

મેગ્સેસ એવોર્ડ

રાજીવગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ

અર્જુન એવોર્ડ

દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ

ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ

Share This: