ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ

ક્રમ નામ સમયગાળો
હીરાલાલ કણીયા તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ થી તા. ૦૬/૧૧/૧૯૫૧
૨. પંતજલી શાસ્ત્રી તા. ૦૭/૧૧/૧૯૫૧ થી તા. ૦૩/૦૧/૧૯૫૪
૩. મહેરચંદ મહાજન તા. ૦૪/૦૧/૧૯૫૪ થી તા. ૨૨/૧૨/૧૯૫૪
૪. બી.કે.મુખર્જી તા. ૨૩/૧૨/૧૯૫૪  થી તા. ૩૧/૦૧/૧૯૫૬
૫. એસ.આર. દાસ તા. ૦૧/૦૨/૧૯૫૬ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૫૯
૬. એસ.એમ.સિન્હા તા. ૦૧/૧૦/૧૯૫૯ થી તા. ૩૧/૦૧/૧૯૬૪
૭. ગજેન્દ્ર ગડકર તા. ૦૧/૦૨/૧૯૬૪ થી તા. ૧૫/૦૩/૧૯૬૬
૮. એ.કે.સરકાર તા. ૧૬/૦૩/૧૯૬૬ થી તા. ૨૯/૦૬/૧૯૬૬
૯. કે. સુબ્બારાવ તા. ૩૦/૦૬/૧૯૬૬ થી તા. ૧૧/૦૪/૧૯૬૭
૧૦. કે.એન.વાંચ્છુ તા. ૧૨/૦૪/૧૯૬૭ થી તા. ૨૪/૦૨/૧૯૬૮
૧૧. એમ.હિદાયતુલ્લા તા. ૨૫/૦૨/૧૯૬૮ થી તા. ૧૬/૧૨/૧૯૭૦
૧૨. આઈ.સી.શાહ તા. ૧૭/૧૨/૧૯૭૦ થી તા. ૨૧/૦૧/૧૯૭૧
૧૩. એસ.એમ.સિક્રી તા. ૨૨/૦૧/૧૯૭૧ થી તા.૨૫/૦૪/૧૯૭૩
૧૪. એ.એન.રે તા. ૨૬/૦૪/૧૯૭૩ થી તા. ૨૮/૦૧/૧૯૮૮
૧૫. એમ.એસ.બેગ તા. ૨૯/૦૧/૧૯૭૭ થી તા. ૨૧/૦૨/૧૯૭૮
૧૬. વાય.બી.ચંદ્રચૂડ તા. ૨૨/૦૨/૧૯૭૮ થી તા. ૧૧/૦૭/૧૮૮૫
૧૭. પી. એન.ભગવતી તા. ૧૨/૦૭/૧૯૮૫ થી તા. ૨૦/૧૨/૧૯૮૬
૧૮. આર.એસ.પાઠક તા. ૨૧/૧૨/૧૯૮૬ થી  તા. ૧૮/૦૬/૧૯૮૯
૧૯. વેન્કટ રામૈયા તા. ૧૯/૦૬/૧૯૮૯ થી તા.૧૭/૧૨/૧૮૮૯
૨૦. સવ્યસાચી મુખર્જી તા. ૧૮/૧૨/૧૯૮૯ થી તા. ૨૫/૦૯/૧૯૯૦
૨૧. રંગનાથ મિશ્રા તા. ૨૬/૦૯/૧૯૯૦ થી તા. ૨૪/૧૧/૧૯૯૧
૨૨. કે.એન.સિન્હા તા. ૨૫/૧૧/૧૯૯૧ થી  તા. ૧૨/૧૨/૧૯૯૧
૨૩. એમ.એસ. કાણીયા તા. ૧૩/૧૨/૧૯૯૧ થી તા. ૧૭/૧૧/૧૯૯૨
૨૪. લલિતમોહન શર્મા તા. ૧૮/૧૧/૧૯૯૨ થી તા. ૧૧/૦૨/૧૯૯૩
૨૫. વેન્કટ ચેલૈયા તા. ૧૨/૦૨/૧૯૯૩ થી તા. ૨૪/૧૦/૧૯૯૪
૨૬. અઝીઝ મુશબ્બીરએહમદી તા. ૨૫/૧૦/૧૯૯૪ થી તા. ૨૪/૦૩/૧૯૯૭
૨૭. જગદીશ શરણ વર્મા તા. ૨૫/૦૫/૧૯૯૭ થી તા. ૧૭/૦૧/૧૯૯૮
૨૮. મનમોહન પૂન્છી તા. ૧૮/૦૧/૧૯૯૮ થી તા. ૦૯/૧૦/૧૯૯૮
૨૯. એ.એસ.આનંદ તા. ૧૦/૧૦/૧૯૯૮ થી તા. ૩૧/૧૦/૨૦૦૧
૩૦. એસ.પી.ભરૂચા તા. ૦૧/૧૧/૨૦૦૧ થી તા. ૦૫/૦૫/૨૦૦૨
૩૧. ભૂપીન્દ્ર્નાથ કિરપાલ તા. ૦૬/૦૫/૨૦૦૨ થી તા. ૦૭/૧૧/૨૦૦૨
૩૨. ગોપાલ વલ્લભ પટનાયક તા. ૦૮/૧૧/૨૦૦૨ થી તા. ૧૮/૧૨/૨૦૦૨
૩૩. વી.એન.ખરે તા. ૧૯/૧૨/૨૦૦૨ થી તા. ૦૧/૦૫/૨૦૦૪
૩૪. એસ. રાજેન્દ્રબાબુ તા. ૦૨/૦૬/૨૦૦૪ થી તા. ૩૧/૦૬/૨૦૦૪
૩૫. રમેશચન્દ્ર લાહોટી તા. ૦૧/૦૬/૨૦૦૪ થી તા. ૩૧/૧૦/૨૦૦૫
૩૬. વાય.કે.સભરવાલ તા. ૦૧/૧૧/૨૦૦૫ થી તા.૧૪/૦૧/૨૦૦૭
૩૭. કે.જી. બાલકૃષ્ણન તા. ૧૫/૦૧/૨૦૦૭ થી તા. ૧૧/૦૫/૨૦૧૦
૩૮. સરોશ હોમી કાપડીયા તા. ૨૫/૦૬/૨૦૧૦ થી તા. ૨૮/૦૯/૨૦૧૨
૩૯. અલ્તમસ કબીર તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૨ થી તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૩
૪૦. પી.સદાશિવમ તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૩ થી તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૪
૪૧. આર.એમ. લોધા તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૪ થી તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૪
૪૨. એચ.એ. દત્તુ તા. ૨૮/૦૯/૨૦૧૪ થી તા. ૨/૧૨/૨૦૧૫  
૪૩ ટી.એસ. ઠાકુર તા. ૩/૧૨/૨૦૧૫ થી  તા. ૩/૦૧/૨૦૧૭ 
 ૪૪  જે.એસ.ખેહર તા. ૪/૦૧/૨૦૧૭ થી તા.૨૭/૮/૨૦૧૭
 ૪૫  દીપક મિશ્રા  તા. ૨૮/૮/૨૦૧૭ થી તા. ૨/૧૦/૨૦૧૮

Share This:

Leave a Reply