ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ હીરાલાલ કણીયા તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ થી તા. ૦૬/૧૧/૧૯૫૧ ૨. પંતજલી શાસ્ત્રી તા. ૦૭/૧૧/૧૯૫૧ થી તા. ૦૩/૦૧/૧૯૫૪ ૩. મહેરચંદ મહાજન તા. ૦૪/૦૧/૧૯૫૪ થી તા. ૨૨/૧૨/૧૯૫૪ ૪. બી.કે.મુખર્જી તા. ૨૩/૧૨/૧૯૫૪  થી તા. ૩૧/૦૧/૧૯૫૬ ૫. એસ.આર. દાસ તા. ૦૧/૦૨/૧૯૫૬ થી તા. ૩૦/૦૯/૧૯૫૯ ૬. એસ.એમ.સિન્હા તા. ૦૧/૧૦/૧૯૫૯ થી તા. ૩૧/૦૧/૧૯૬૪ ૭. Read more…