ગુજરાતી ક્ષેત્રે મળેલ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ

ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ કૃતિનું નામ ૧. ૧૯૬૭ ઉમાશંકર જોષી નિશીથ ( કાવ્યસંગ્રહ) ૨. ૧૯૮૫ પન્નાલાલ પટેલ માનવીની ભવાઈ (નવલકથા)…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized

વિચાર વિસ્તાર

(૧) નિશાનચૂક માફ, નહિ માફ નીચું નિશાન. આ પંક્તિમાં કવિએ આપણા જીવનના ધ્યેયને સરસ રીતે રજૂ કર્યું છે. દરેક વ્યક્તિએ…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized